Privacyverklaring FOTOGRAFIE AgingRaw.nl

 

1             Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt FOTOGRAFIE AgingRaw.nl persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen.

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat FOTOGRAFIE AgingRaw.nl inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

FOTOGRAFIE AgingRaw.nl zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

 

2             Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: FOTOGRAFIE AgingRaw.nl Lonneker Steumke 29, Enschede; info@AgingRaw.nl

 

3             Persoonsgegevens die worden verwerkt

FOTOGRAFIE AgingRaw.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens: ☐ achternaam ☐ voornamen ☐ geslacht ☐ telefoonnummer ☐ e-mailadres ☐ factuurnummer

 

 

4             Verwerkingsgrond

FOTOGRAFIE AgingRaw.nl verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die FOTOGRAFIE AgingRaw.nl met betrokkene heeft gesloten;
 3. FOTOGRAFIE AgingRaw.nl een wettelijke verplichting dient na te komen
 4. een gerechtvaardigd belang van [Naam], waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van FOTOGRAFIE AgingRaw.nl aan betrokkene.

 

5             Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

 

6             Delen van persoonsgegevens met derden

FOTOGRAFIE AgingRaw.nl verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FOTOGRAFIE AgingRaw.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7             Bewaarduur van persoonsgegevens

FOTOGRAFIE AgingRaw.nl zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: FOTOGRAFIE AgingRaw.nl houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: 12 maanden
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 12 maanden
 • Telefonisch contact: 12 maanden
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 12 maanden

 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van FOTOGRAFIE AgingRaw.nl

FOTOGRAFIE AgingRaw.nl zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

8             Gebruik van cookies op website

FOTOGRAFIE AgingRaw.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

9             Beveiliging van de door FOTOGRAFIE AgingRaw.nl vastgelegde persoonsgegevens

FOTOGRAFIE AgingRaw.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met FOTOGRAFIE AgingRaw.nl Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal FOTOGRAFIE AgingRaw.nl onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. FOTOGRAFIE AgingRaw.nl meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt [Naam] onverwijld contact op met deze betrokkenen. Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met FOTOGRAFIE AgingRaw.nl via leo@agingraw.nl

 

10           Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van [naam] schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

 

Deze AVG is samengesteld op basis van het document, beschikbaar gesteld door DuPho, Vereniging van Nederlandse beroepsfotografen.

Enschede, 15 mei 2018